Yrkesutbildning till Kinesiolog – klinisk inriktning

Yrkesbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet.Utbildningen är 1,5 år lång, uppdelad i 15 delkurser och 4 moduler med 486 undervisningstimmar och har ett unikt upplägg.

Om yrket
Som kinesiolog hjälper du din klient att komma bättre i balans, både fysiskt/strukturellt, emotionellt/stressreducerande och näringsmässigt/biokemiskt genom effektiva test- och korrigeringstekniker. Det unika med kinesiologin är att utgångspunkten för en god behandlingsstrategi är att både arbeta med helhet och samband (ett mer österländskt perspektiv) och samtidigt korrigera detaljerade obalanser (ett mer västerländskt perspektiv). Det är en stor fördel att implementera kunskaper från kinesiologin i ditt befintliga arbete som terapeut oavsett om du har som arbetssätt att möta dina klienter i samtal eller som kroppsterapeut. Du kan självklart också starta din bana inom friskvårdsbranchen med att läsa till Kinesiolog – ett fantastiskt givande yrke väntar.

Det finns många grenar av kinesiologin runt om i världen. I några länder arbetar man som kinesiolog i samarbete med de sociala välfärdssystemen, och i andra länder arbetar man inom alternativ-/komplementärmedicinen. I Sverige räknas kinesiologi till en av de godkända personalvårdsförmånerna och definieras som rörelseanalys. Den form av kinesiologi du kommer lära dig på Sabine Rosén Utbildningar, är en samling tekniker som alla har det gemensamt att de är mycket fysiskt inriktade och stämmer väl överens med vårt samhälles syn på friskvård. Kinesiologi är listat bland de godkända aktiviteterna för att en arbetsgivare ska kunna få slippa skatta för lön utbetald i förmån.

Om yrkesutbildningen hos oss

Den diplomerade Yrkesutbildningen hos oss är 1,5 år lång, uppdelad i 15 kurser som går igenom 4 moduler. Sammanlagda ger den dig som elev 486 lärarledda undervisningstimmar och mycket praktisk erfarenhet så att du är väl förberedd att gå ut i egen yrkesverksamhet  direkt efter examen.

Sabine Rosén Utbildningar lägger stor vikt vid att nya tekniker direkt ska kunna implementeras på hemmaplan, och på befintlig klinik. Det kan bara hända ifall man på plats vid varje kurstillfälle får:

 • tillfälle att både förstå teorin från kurslitteratur och kurskompendier
 • öva praktiskt på klasskompisar eller inkommande klienter med verkliga åkommor
 • lära sig att ha ett kliniskt tänk där man tryggt kan leka med tekniker, men fritt bolla med dem, beroende på vilken klient man har framför sig.

Mer specifikt ser timfördelningen för utbildningen ut så här:

-15 delkurser uppdelade enligt följande:
-11 delkurser á 2 dagar= 22 dagar x 7 timmar =154 timmar.
-4 delkurser á 5 dagar= 20 dagar x 7 timmar= 140 timmar.

– Hemmastudier med lärarsupport och fördjupande föreläsningar. Cirka en gång i veckan har vi också digitalt mentorsamtal under 1, 5 timme, vilket filmas för den som ej kan närvara. = 80 timmar

– 4 webinar (föreläsningar på internet) om fysiologiska system,  á 3 timmar = 12 timmar

– 50 klientfall hemma om 1 tim per klient = 50 timmar. Inför dessa klientfall får eleven både muntliga, skriftliga och tydliga instruktioner, som sedan följs upp varje vecka med:
– digitalt mentorsamtal 1 tim/vecka (filmas för den som vill se valfri tid) = 50 timmar

Det gör inget om man inte kan boka in alla delkurserna, det går alltid att ta igen en missad delkurs.

Varje delkurs som går över 2 dagar innehåller momenten:
-teori med föreläsningar

-praktiska moment och övningar

Varje delkurs som går över 5 dagar innehåller dessutom:
– 2 heldagar riktig praktik. Sammanlagt 12 dagars praktik på klinik med verkliga klienter.

Under de delkurser som är 5 dagar långa fördjupar teoretiskt och praktiskt elevernas kunnande  under 3 heldagar och tar hand om inbokade klienter under 2 heldagar. Eleverna jobbar i mindre grupper för att främja diskussion innan och efter varje klient. Under en praktikhelg så träffar varje elev upp till 8 klienter med verkliga problem som de vill ha hjälp med. All praktik är lärarledd av erfarna lärare som arbetat många år i yrket.

Utbildningen ger eleven test- och korrigeringstekniker från kinesiologin, näringslära, kunskap om kroppens olika system som lymfsystem, meridianer, akupunkturpunkter med mera. Som en röd tråd genom hela utbildningen går Sabine Roséns vidareutveckling av metoden Spine Body flow Kinesiology,, fritt flöde i ryggrad och dess stora betydelse. I utbildningen vävs traditionella behandlingar i väst med traditionella behandlingar från öst in, bland annat TKM, Traditionell Kinesisk Medicin.

I alla moment vägleds och undervisas eleverna av skickliga, erfarna, och välutbildade lärare, som också under hela utbildningen ger individuellt stöd, så att alla elever kan utvecklas. Allt detta sammantaget, ger god grund för att få en djupare förståelse för de olika momenten, kinesiologins möjligheter på alla plan. I utbildningen lägger vi även stor vikt vid betydelsen av hur vi bemöter klienter och står trygga i oss själva, och vår  förmåga bedriva vår egen verksamhet.

Genom  gedigen utbildning, rika möjligheter till praktik, kontinuerligt och engagerat mentorskap, företagsstöd och möjlighet till vidareutbildning och framtida samarbete, ger vår utbildning väldigt mycket, en ny framtid för Dig.

Utbildningen är indelad i dessa 4 moduler.

De fyra modulerna som vi arbetar efter i Yrkesutbildningen till kinesiolog- klinisk inriktning är följande:

 • Kinesiologi och struktur
  Vi lär oss rörelseapparatens funktion och helhet samt enskilda muskler, och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.
 • Kinesiologi och näring
  Vi lär oss om olika biokemiska system i kroppen som lymfa och blod, och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.
 • Kinesiologi och energi
  Vi lär oss förstå systemiska flöden och cirkulation sett ur både västerländskt och österländskt perspektiv, och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.
 • Kinesiologi och emotion
  Vi lär oss psykets inverkan på nerv-, immun-, och hormonsystem och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.

Utbildningen sker i lokaler på vårt eget behandlingscenter och lokaler inne på ett gym, detta för att eleverna ska kunna möta verkligheten redan under utbildning. Målsättningen är att eleven på sin första dag som utexaminerad kinesiolog är redo att ta egna klienter. Utbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet.

Praktik
I anslutning till varje block kommer eleven ha 5 dagar praktik på behandlingscenter och möta verkliga klienter. Eleven kommer att arbeta i grupp för att tillsammans med andra klasskamrater möta och behandla en klient. Detta för att på ett stimulerande sätt kunna diskutera olika behandlingsstrategier. Totalt ingår 12 praktikdagar under utbildningen.

Utöver praktikperioderna kommer alla elever tillsammans varje vecka under hela utbildningsperioden ingå i ett diskussionsforum för att tillsammans reflektera över de patientfall eleverna gör på hemmaplan och dokumentera. Syftet är att elevernas praktiska övningar hemma följs av både lärare och klasskamrater, detta för att eleverna ska få största möjliga utbyte av varandras arbeten, frågeställningar och behandlingsresultat. Skolan vill att varje elev stimuleras att få självförtroende att hitta sitt eget unika sätt att arbeta som kinesiolog. Som kinesiolog kommer man möta klienter som söker hjälp både med fysiska problem i rörelseapparaten och också i behov av hjälp med funktion i de inre systemen.

Webinar för att vidga horisonten och få inspiration till hur man kan arbeta som kinesiolog
Som kinesiolog kommer eleven behöva kunna tänka och förstå detaljer, biokemi och vetenskaplig forskning (ur ett västerländskt perspektiv) samtidigt som hen också förstår att varje klient är unik och behöver individuell hjälp, sedd ur ett helhetsperspektiv (ett mer österländskt synsätt). För att stimuleras i att tänka tvärvetenskapligt och att ta hänsyn till flera system samtidigt kommer några webinar ingå i utbildningen:

 • Hormonsystem och behandlingsstrategier för de med fertilitetsstörningar
 • Immunsystem och behandlingsstrategier för de med allergier
 • Rörelsesystem och behandlingsstrategier för de med inflammationer och smärtor
 • Nervsystem och behandlingsstrategier för utmattning och utbrändhet.

I samtliga 4 webinar kommer inriktningen ligga på hur stimulerande det är att arbeta som kinesiolog när man bemöter någon med ett helhetsgrepp. Det vill säga ha strategier för att stärka struktur, näringsstatus, energiutvinning och psykisk balans samtidigt.

Nästa Yrkesklass startar  5 feb 2022

Studieplan i pdf att ladda ner

Praktiskt information och pris

Schema och kursplan 2021-2022

Schema och kursplan 2022-2023

Se filmer med tidigare elever som berättar vad utbildningen betytt för dem
Möt några elever på skolan
Åtta frågor till Sabine Rosén
Mer om Kinesiologi
Kinesiologins historia

Webinar: Yrke Kinesiolog

13 oktober 2021 KL. 18.30

För dig som är intresserad av yrkets möjligheter och vår utbildning. Rektor och grundare Sabine Rosén berättar och svarar på frågor. Kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig här

Efter avslutad och godkänd yrkesutbildning får kinesiologerna ett yrkesdiplom.

Några av våra tidigare elever som alla idag yrkesarbetar som kinesiologer

Sabine Rosén  arbetar med kinesiologi internationellt genom sitt ordförandeskap i IASK
(International Association of Specialized Kinesiologist)

Sabine Rosén grundade Sabine Rosén Utbildningar 2015. Hon har lång erfarenhet, över 30.000 behandlingar under de 30 år hon arbetar som kroppsterapeut.

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30