Nästa yrkesutbildning startar 8 februari 2019

Yrkesutbildning till Kinesiolog – klinisk inriktning

Sammanfattning av utbildningen
Utbildningen är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt sätter teorierna i omsättning rent praktiskt. Som kinesiolog kommer man möta klienter som söker hjälp både med fysiska problem i rörelseapparaten och också i behov av hjälp med funktion i de inre systemen. Utbildningen sker i lokaler på ett behandlingscenter och lokaler inne på ett gym, detta för att eleverna ska kunna möta verkligheten redan under utbildning. Målsättningen är att eleven på sin första dag som utexaminerad kinesiolog är redo att ta egna klienter.

Yrkesutbildning till kinesiologi är fördelad på 450 timmar. Utbildningen ger eleven test- och korrigeringstekniker från kinesiologin, men inkluderar också fördjupningsdelar som ger god grund för att få en djupare förståelse för de olika momenten. Utbildningen är indelad i 4 block; strukturell kinesiologi, närings kinesiologi, energetisk kinesiologi och mental/emotionell kinesiologi.

Praktik
I anslutning till varje block kommer eleven ha 5 dagar praktik på behandlingscenter och möta verkliga klienter. Eleven kommer att arbeta i grupp för att tillsammans med andra klasskamrater möta och behandla en klient. Detta för att på ett stimulerande sätt kunna diskutera olika behandlingsstrategier. Totalt ingår 20 praktikdagar under utbildningen.

Utöver praktikperioderna kommer alla elever tillsammans varje vecka under hela utbildningsperioden ingå i ett diskussionsforum för att tillsammans reflektera över de patientfall eleverna gör på hemmaplan och dokumentera. Syftet är att elevernas praktiska övningar hemma följs av både lärare och klasskamrater, detta för att eleverna ska få största möjliga utbyte av varandras arbeten, frågeställningar och behandlingsresultat. Skolan vill att varje elev stimuleras att få självförtroende att hitta sitt eget unika sätt att arbeta som kinesiolog.

Webinar för att vidga horisonten och få inspiration till hur man kan arbeta som kinesiolog
Som kinesiolog kommer eleven behöva kunna tänka och förstå detaljer, biokemi och vetenskaplig forskning (ur ett västerländskt perspektiv) samtidigt som hen också förstår att varje klient är unik och behöver individuell hjälp, sedd ur ett helhetsperspektiv (ett mer österländskt synsätt). För att stimuleras i att tänka tvärvetenskapligt och att ta hänsyn till flera system samtidigt kommer några webinar ingå i utbildningen:

  • Hormonsystem och behandlingsstrategier för de med fertilitetsstörningar
  • Immunsystem och behandlingsstrategier för de med allergier
  • Rörelsesystem och behandlingsstrategier för de med inflammationer och smärtor
  • Nervsystem och behandlingsstrategier för utmattning och utbrändhet.

I samtliga 4 webinar kommer inriktningen ligga på hur stimulerande det är att arbeta som kinesiolog när man bemöter någon med ett helhetsgrepp. Det vill säga ha strategier för att stärka struktur, näringsstatus, energiutvinning och psykisk balans samtidigt.

Möt några elever på skolan
Åtta frågor till Sabine Rosén
Mer om Kinesiologi

Intresseanmälan

Sabine Rosén sitter med i styrelsen i IASK
(International Association of Specialized Kinesiologist)

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-31 75 50 info@sabineeducations.se